SPLOŠNO

Glavna dejavnost je PROJEKTIRANJE, SVETOVANJE in STROKOVNI NADZOR nad gradnjo.


Izdelujemo naslednje vrste projektne dokumentacije:

– IZP (idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev),

– DGD (dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja),

– PZI (dokumentacija za izvedbo gradnje),

– PID (dokumentacija izvedenih del).


Izdelujemo naslednje načrte:

– s področja strojništva,

– s podorčja tehnologije.


Izdelujemo tudi:

– elaborat gradbene fizike in izkaz energijskih lastnosti stavbe,

– izkaz energijskih karakteristik prezračevanja stavbe.


PROJEKTIRANJE S PODROČJA STROJNIŠTVA

Za novogradnje, rekonstrukcije, spremembe namembnosti, vzdrževalna dela:

– stanovanjske hiše,

– gostinske lokale,

– objekte za nastanitev (gostišča, hoteli),

– poslovne prostore,

– proizvodne prostore,

– skladišča.


Projektiranje objektov obsega:

 ogrevanje,

 prezračevanje,

hlajenje,

 notranji vodovod in vertikalno kanalizacijo,

 notranjo plinsko napeljavo (zemeljski plin ter UNP),

– komprimiran (stisnjen) zrak,

– priključke na javno infrastrukturo (vodovod, plinovod, vročevod)


PROJEKTIRANJE KANALIZACIJE (fekalna in meteorna kanalizacija)

Projektiranje za novogradnje in rekonstrukcije objektov:

– javni kanalizacijski sistemi,

– interni kanalizacijski sistemi,

– priključki na javno kanalizacijo.


PROJEKTIRANJE BIOLOŠKIH in INDUSTRIJSKIH ČISTILNIH NAPRAV

Projektiranje za novogradnje in rekonstrukcije objektov:

– klasične biološke čistilne naprave z aktivnim blatom,

– kombinirane biološke čistilne naprave z aktivnim blatom (BIOCOS),

– SBR biološke čistilne naprave z aktivnim blatom.


PROJEKTIRANJE DEPONIJ-ODLAGALIŠČ ODPADKOV

Izdelava projektne dokumentacije.


PROJEKTIRANJE TEHNOLOŠKIH LINIJ

Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev dovoljenj na podlagi prejete tehnologije s strani investitorja.